Præstationsstandard

I en organisation er der både formelle og uformelle krav til præstationer. Disse krav får uvægerligt et præg af standarder. At præstere bygger for det første på at have kompetencer til at kunne udføre opgaverne og dernæst at kunne gøre det. Præstationen er dermed udførelsen af kompetencerne i praksis set i forhold til krav om fx hastighed, fejlfrihed eller genialitet.

Psykologisk tryghed

Psykologisk tryghed defineres bredt som et klima, hvor mennesker er trygge ved at udtrykke sig og være sig selv. Her kan man trygt tale om fejl, tvivl, spørgsmål, problemer eller ideer uden at frygte at blive straffet eller ydmyget.

Hvad kan resultaterne bruges til?

Først og fremmest er det vigtigt at sige, at der er tale om en form for stikprøve på dit arbejdsmiljø.

Spørgsmålene om psykologisk tryghed og præstationer i jobbet kan ikke i sig selv give et dækkende billede af arbejdsmiljøet, men kan dog være retningsgivende i forhold til at debattere arbejdsmiljø.

Oplægget til dialog er dannet ud fra Amy Edmondsons beskrivelse af ”Den frygtløse organisation” og kan give følgende afsæt til dialog:

1. Hvorfor er det vigtigt med transparente job?

Fordi gennemsigtigheden giver mulighed for en dialog om jobbet. Det at blive anerkendt som menneske frem for at blive betragtet som en robot eller en spillebrik er vigtigt for velbefindende og trivsel

Anerkendelse fra andre betyder at vi føler os som en del af arbejdsfællesskabet.

Der er en positiv sammenhæng mellem indflydelse på arbejdslivet og løsning af kerneopgaven.

Det væsentlige er netop at føle sig som et aktivt subjekt fremfor et passivt objekt.

Transparent Work fokuserer på din opfattelse af

2. Læs mere om gennemsigtighed

Opdelingen i rammer, holdninger og handlinger tager udgangspunkt i den kernefortælling, der er om jobbet.

Almindeligvis eksisterer der i virksomheden en fortælling om ”hvorfor vi er her”, ”hvilke forventninger kan kunderne have til vores leverancer” eller ”hvilke ydelser kan borgerne forvente”

Oftest fastlægges rammerne først i form af fysiske ting som lokaler, teknologi, hierarki og finansiering.

Dernæst bliver handlingerne fastlagt ofte i form af fx funktions- og jobbeskrivelser.

3. Læs mere om rammer, holdninger og handlinger

Rammerne
udgøres af de rationelle beslutninger om fysiske forhold og om det frirum den enkelte medarbejder skal have, for at kunne udføre sit arbejde. Frirummet består oftest af handlefrihed i hverdagen, fleksibilitet i forhold til arbejdets udførelse og det, at have tilstrækkeligt med ressourcer til rådighed. Her skal ressourcer forstås som både materialer, teknologi, finansiering osv., men også aspekter ved os selv, der giver os en følelse af velvære, kompetence, tryghed og styrke.

4. Dialogen mellem dig og din virksomhed

Dialogen kan gennemføres 1:1 som en form for status og udviklingssamtale mellem leder og medarbejder.

Det vil dog give en bedre gennemsigtighed at samle vurderingerne fra de ansatte i et team eller en funktion i én anonym opgørelse af status på job og ønsker om ny jobudformning.

Derefter afholdes et Proactive Review, hvor ledelse og medarbejdere sammen både ser bagud og fremad og kan vedtage fælles justeringer og fremtidige møder om udvikling.

Kompetencer

Kompetencer

Kompetencer er den viden, de færdigheder og de erfaringer, der kan omsættes til konkret handling. Kompetencer er derfor afgørende for, hvilke opgaver du kan løse, og hvordan du løser dem.

Når man taler om kompetencer, skelnes der typisk mellem faglige, personlige og organisatoriske kompetencer.

Faglige kompetencer (også betegnet kvalifikationer) har vi fået gennem uddannelse, job, frivilligt arbejde og fritidsaktiviteter.

Anerkendelse

Anerkendelse

Anerkendelse betyder dels at blive anerkendt for den person man er, dels for den indsats man yder. Grundlæggende kan anerkendelse betragtes som et gensidigt forhold mellem ligeberettigede parter.

Det er vigtigt at understrege at den konstruktive kritik også udgør en væsentlig del af anerkendelse, men det kræver at den opleves som retfærdig og anerkendende i forhold til den person man er.

Samarbejde

Samarbejde

Samarbejde betyder at arbejde sammen for lettere at kunne opnå et fælles mål. Det velfungerende og gode samarbejde opstår, når det er baseret på tillid, respekt og en opfattelse af, at samarbejdet er en fordel for de involverede parter.

Samarbejdet skal dels kunne skabe en meningsfuld helhed, dels kunne fremme opnåelsen af de planlagte mål.

Pages

Subscribe to localhost RSS